14. joulukuuta 2018
  • Tekstin koko:
  • A
  • A
  • A
 

Tiesitkö tätä...

Harvennushakkuussa metsän kasvu keskitetään niihin puihin, joilla on parhaat mahdollisuudet kehittyä tukkipuiksi. Harvennuksen jälkeen kasvamaan jääneet puut saavat enemmän valoa, ravinteita ja vettä. Puiden juuristo laajenee ja latvukseen kehittyy uusia neulasia tehostamaan yhteyttämistä. Hakkuutähteistä vapautuu ravinteita kasvavien puiden käyttöön. Metsä lähtee uuteen kasvupyrähdykseen.

Harvennuksilla voidaan myös ohjata puulajisuhteita. Tavoitteena on yleensä sekametsä. Noin kymmenen prosentin rauduskoivusekoitus havupuuvaltaisissa metsiköissä parantaa metsän terveyttä ja lisää metsäluonnon monimuotoisuutta.

Harvennushakkuissa poistetaan
sairaat, vialliset ja huonolaatuiset puut
puut, jotka ovat hävinneet kilpailun ja jääneet jälkeen
tai puut, jotka haittaavat pääpuiden kehitystä.

hakkuu14.jpg

Sanastoa

ALAHARVENNUS

Metsästä poistetaan luontaisessa kilpailussa häviölle jäänyt pienempi puusto ja jätetään suurimmat, parhaiten kasvavat puut. Sopii kaikille puulajeille kasvatuksen kaikissa vaiheissa. Tavoitteena nopea järeytyminen ja hakkuutulojen aikaistuminen.

YLÄHARVENNUS

Metsästä poistetaan pienempien puiden lisäksi osa suuremmista puista, jolloin parhaassa kasvussa olevat puut saavat lisää elintilaa. Suositellaan tehtäväksi lievänä. Sopii varttuneiden männiköiden ja kuusikoiden käsittelyyn. Lisää tukin tuotosta ja taloudellista tulosta.

ENNAKKORAIVAUS

Alikasvos raivataan tarvittaessa pois ennen suunniteltua hakkuuta hakkuukoneen kuljettajan näkyvyyden parantamiseksi. Tärkeä toimenpide hakkuun laadun kannalta. Tarpeetonta siistimistä kannattaa välttää riistan ja luonnonhoidon näkökulmasta.

hakkuu3.jpg

hakkuu5.jpg

hakkuu11.jpg

Harvennushakkuut

Metsiä harvennettaessa poistetaan osa puustosta. Harventamalla saadaan lisää kasvutilaa valituille puille ja näin parannetaan niiden kasvuolosuhteita.

Talousmetsissä harvennukset ovat välttämättömiä hyvien hakkuutulojen saavuttamiseksi. Metsä harvennetaan 2-3 kertaa, puulajista ja kasvupaikasta riippuen. Harvennuksen tarpeellisuutta voi arvioida katsomalla puiden latvuksia. Jos puiden latvukset ovat kiinni toisissaan, on aika harventaa ja antaa lisää kasvutilaa puille. 

hakkuu9.jpg

Harvennustapoja on erilaisia. Suomessa yleisin on alaharvennus, jossa vaalitaan kookkaimpia puita ja poistetaan pienempää sekä vioittunutta puustoa. Yläharvennuksessa taas poistetaan kaikkein kookkaimmat puut ja sen lisäksi kaikkein pienimmät ja mahdollisesti vioittuneet puut. Tällöin jäljelle jäänyt tasainen puusto kerryttää enemmän tukkipuuta, mutta pidentää puuston kasvatusaikaa.

Rinnekodin Talouskeskuksen edessä olevalle metsikölle ei tehdä harvennusta puuntuotannollisista syistä. Metsikköä harvennetaan puistomaisemmaksi ja viihtyisämmäksi kulkea.

hakkuu1.jpg

Metsäryhmäläisiä harvennushakkuutöissä Hallintorakennuksen edustalla.

hakkuu2.jpg

Rinnekodin Lakiston Metsäryhmäläiset.

Teksti: Pekka Lavonsalo